Statut klubu

STATUT DYSKUSYJNEGO KLUBU FILMOWEGO
 „PIEKIEŁKO” w Skoczowie
przy Miejskim Domu Kultury w Skoczowie

 

 

l.    NAZWĄ TEREN l SIEDZIBA DZIAŁALNOŚCI.

§1

DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY w SKOCZOWIE nosi nazwę „PIEKIEŁKO”, a jego skrócona nazwa brzmi DKF „PIEKIEŁKO” w Skoczowie.

§2

Terenem działalności DYSKUSYJNEGO KLUBU FILMOWEGO „PIEKIEŁKO” jest miasto i gmina Skoczów.

§3

Siedzib ą DYSKUSYJNEGO KLUBU FILMOWEGO „PIEKIEŁKO” jest KINO „PODHALE” Miejskiego Domu Kultury w Skoczowie, przy ul. Mickiewicza 3 w Skoczowie.

 

II.   CHARAKTER, CELE l ŚRODKI DZIAŁALNOŚCI DYSKUSYJNEGO KLUBU FILMOWEGO „PIEKIEŁKO”

§5

DYSKUSYJNY KLUBU FILMOWY „PIEKIEŁKO” jest niekomercyjnym Klubem zrzeszającym miłośników sztuki filmowej, pragnących wspólnie realizować cele stawiane sobie przez Klub.
Pełnienie stanowisk we władzach Klubu ma charakter honorowy i powoduje zakaz wchodzenia z nim w stosunek pracy.

§6

Celem Klubu jest:
a) rozszerzanie i pogłębianie wiadomości jego członków z zakresu sztuki filmowej,
b) umożliwianie im zapoznania się z najbardziej wartościowymi i interesującymi działaniami filmowymi,
c) kształtowanie u jego członków postawy samodzielnej oceny oglądanych filmów,
d) podnoszenie kultury filmowej w społeczeństwie a zwłaszcza kształtowanie opinii publicznej w kierunku zrozumienia dla filmów wysoce artystycznych.
Do osiągnięcia powyższych celów Klub dąży poprzez:
a) systematyczne pokazy filmowe, w szczególności filmów o wysokich walorach artystycznych poprzedzonych wprowadzającą prelekcją i zakończone dyskusją,
b) organizowanie odczytów i spotkań z krytykami, twórcami i aktorami filmowymi.
c) organizowanie ogólnie dostępnych imprez filmowych jak: przeglądy filmów, wystawy, seminaria itp. samodzielnie lub wspólnie z innymi organizatorami.
d) inne formy działania ustalone przez Radę Klubu.

III.   CZŁONKOWIE KLUBU, ICH PRACA l OBOWIĄZKI

§7

Członkiem Klubu może być każdy obywatel, który ukończył 16 lat i pragnie realizować cele Klubu oraz zostać przyjętym w formie ustalonej przez Radę Klubu.

§8

Cz łonek Klubu korzysta z:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu,
b) wszystkich urządzeń Klubu,
c) prawa uczestnictwa we wszystkich imprezach Klubu, na warunkach ustalonych przez Radę Klubu.

§9

Do obowiązków członka Klubu należy:
a) branie udziału w pracach i przedsięwzięciach Klubu, w szczególności przez systematyczne uczestnictwo,
b) przestrzeganie statutu, stosowanie się do uchwał i zarządzeń Rady Klubu,
c) regularne opłacanie składek członkowskich.

§10

Utrata członkostwa następuje przez:
a) dobrowolne wystąpienie z Klubu,
b) skreślenie lub wykluczenie,
c) ustanie.

§11

Członek występujący, skreślony z listy członków lub wykluczony z Klubu nie może żądać zwrotu wpłaconych składek i opłat karnetowych.

§12

Skreślić z listy członków Klubu może Rada Klubu w przypadku uchylania się od wypełniania obowiązków członka Klubu. Skreślony z listy członków ma prawo w terminie 7 dni od daty doręczenia decyzji Rady Klubu odwołać się do Walnego Zgromadzenia. Odwołanie winno być wniesione do Rady Klubu.

§13

Decyzja Walnego Zgromadzenia dotycząca skreślenia zapada zwykłą większością głosów.

§14

Wykluczenie członka z Klubu może nastąpić:
a) w razie działania na szkodę Klubu,
b) w razie popełnienia czynu nieetycznego.

§15

O wykluczeniu członka orzeka Walne Zgromadzenia, którego orzeczenie jest ostateczne.
Przepisy § 12 stosuje się odpowiednio.

§16

Członkostwo w Klubie ustaje automatycznie na skutek nie regulowania składek członkowskich przez okres 6 miesięcy. W tym przypadku nie stosuje się przepisów § 12.

IV.   WŁADZE KLUBU.

§17

Władzami Klubu są:
a) Walne Zgromadzenia,
b) Rada Klubu,
c) Komisja Rewizyjna.

§18

Walne Zgromadzenie jest naczelną władzą Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Piekiełko”  w Skoczowie, która ustala kierunek jego działalności.

§19

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a) uchwalanie statutu Klubu i jego zmian,
b) wybór Rady Klubu i Komisji Rewizyjnej,
c) udzielanie absolutorium Rady Klubu za miniony okres jego działalności po wysłuchaniu sprawozdania prezesa Klubu, skarbnika Klubu i Komisji Rewizyjnej,
d) ustalanie kierunków działania Klubu i wytycznych dla Rady Klubu,
e) podjęcie decyzji w sprawie rozwiązania Klubu.

§20

Walne Zgromadzenia jest zwoływane przez Radę Klubu nie rzadziej niż co 2 lata, przy czym termin Walnego Zgromadzenia musi być podany do wiadomości członkom nie później niż 14 dni przed zwołaniem.

§21

Rada Klubu zwołuje nadzwyczajne zgromadzenia z własnej inicjatywy lub na żądanie co najmniej 1/3 liczby członków Klubu.

§22

Uchwały Zgromadzenia - Walnego lub Nadzwyczajnego - zapadają zwykłą większością, głosów, przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków za wyjątkiem uchwał o zmianie statutu Klubu, które wymagają większości 2/3 ogólnej liczby członków.

§23

Pracą Klubu kieruje Rada Klubu wybierana przez Walne Zgromadzenia na okres 2-ch lat.

§24

Rada Klubu składa się z sześciu członków, którzy wybierają ze swego grona prezesa, wiceprezesa, skarbnika i sekretarza. W razie powstania vacatu w składzie Rady Klubu przed upływem kadencji Rada Klubu może uzupełnić swój skład, jednak nie więcej niż o trzy osoby. Dalsze uzupełnianie składu Rady Klubu może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.

§25

Do kompetencji Rady Klubu należą:
a) kierowanie działalnością Klubu,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
c) przyjmowanie nowych członków i ich skreślanie,
d) opracowywanie planów prac i preliminarza,
e) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu.
f) ustalanie wysokości składek członkowskich,
g) ustalanie wysokości cen karnetów i biletów na imprezy organizowane przez Klub,
h) rozstrzyganie spraw między członkami Klubu.

§26

Posiedzenia Rady Klubu odbywają się w miarę potrzeb. Posiedzenie Rady Klubu zwołuje prezes lub wiceprezes Rady Klubu, który przewodniczy na zgromadzeniu Rady.
Uchwały Rady Klubu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.

§27

Rada Klubu reprezentuje na zewnątrz prezes Klubu. Rada Klubu może upoważnić innego członka Rady Klubu do reprezentowania Klubu oraz udzielić mu pełnomocnictw do załatwiania czynności w imieniu Rady Klubu.

§28

Zobowiązania majątkowe lub finansowe w imieniu Klubu podejmuje wspólnie prezes i skarbnik Rady Klubu. Rada Klubu, o ile wystąpi taka potrzeba może również ustalić pełnomocnika w tym zakresie.

§28

Prezes Rady Klubu wraz ze skarbnikiem mają prawo podpisywania umów i zobowiązań finansowych.

§29

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą:
a) kontrola gospodarki finansowej i majątkowej Klubu,
b) składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu i stawianie wniosków w sprawie absolutorium ustępującej Rady Klubu,
c) występowanie do Rady Klubu z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia w uzasadnionych przypadkach.

§30

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Klubu w zakresie gospodarki majątkowej i finansowej.

§31

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres 2-ch lat.

V.   FUNDUSZE l MAJĄTEK KLUBU.

§32

Majątek Klubu pochodzi i składa się z:
a) wpisowego i składek członkowskich,
b) wpływów za karnety i bilety,
c) ofiar, darowizn, subwencji i dotacji,
d) majątku ruchomego.

§33

Dochód powstały w wyniku działalności Klubu przeznaczony jest wyłącznie na jego działalność.

 

VI.   ROZWIĄZANIE KLUBU.

§34

Rozwiązanie Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Piekiełko” w Skoczowie może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, powołanego większością 2/3 głosów przy obecności minimum 2/3 ilości członków. W uzasadnionych przypadkach tj.:
a) niemożliwość zwołania Walnego Zgromadzenia,
b) braku na Walnym Zgromadzeniu niezbędnej do podjęcia decyzji ilości członków. Wtedy decyzję o rozwiązaniu Klubu może podjąć Rada Klubu i Komisja Rewizyjna na wspólnym posiedzeniu. Decyzja musi zapaść większością 2/3 głosów przy obecności 2/3 ilości członków obydwu organów Klubu.

§35

Uchwała o rozwiązaniu Klubu podjęta wspólnie przez Radę Klubu i Komisję Rewizyjną musi zapaść większością 2/3 głosów przy obecności 2/3 członków tych organów Klubu. W razie równości głosów decyduje głos prezesa Klubu.

§36

Uchwała o rozwiązaniu Klubu musi określić sposób likwidacji oraz przeznaczenie pozostałego po zakończeniu procesu likwidacji, majątku Klubu.« wstecz